Menu

Хувилбар 9

1. Дараах өгүүлбэрийн “дурдатгалтүвэд, тэрний” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

  Гэвч дурдатгал, аман түүх, яриагаар дамжуулан тэрний талаархи зарим нэг мэдээ, баримтыг сэргээж болохоор байна. Агваанлувсандондов нь Их Хүрээний дэд хамба, цоржийн албан тушаалтай байжээ. Хансүр хэмээх үг бол Хамба байсан гэсэн утгатай түвэд үг юм.  http://buddha.mn

А. Бүгд буруу байна. “дуртгал, төвөд, түүний” гэж бичнэ.

Б. Бүгд зөв байна.

В. “дурдатгал” гэж бичсэн нь буруу. Энэ үгийг “дуртгал” гэж бичихээр журамласан.

Г. “тэрний” гэж бичихгүй. “Тэр” гэсэн заах төлөөний үг “түүний, түүнд, түүнийг” гэх мэтээр хувирдаг.

2. Эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшгийг гээхгүй бичих үгийг сонгоно уу.

А. байсан+ы

Б. зарим+ийн

В. хамба+ын

Г. үг+ийн

3. Дараах үгсийн алинд нь заахын тийн ялгалын нөхцөлийн “-ийг” хувилбарыг залгаж бичих вэ?

А. хамба

Б. цорж

В. зарим

Г. баримт

4. Бурууг нь олж сонгоно уу.

Дэлгэрэнгүй...