Menu

Хувилбар 5

   С.Батмөнх ажлаа өгөхийн­хөө өмнө ИНЕГ, түү­ний харъяа байгууллагад ажиллагсдад орон сууцны урамшуулал олгох тушаал гаргасан байдаг. Ийнхүү нэг тэрэгний хоёр дугуй гэж хэлж бо­лохуйц хоёр байгууллагын удирдлагууд цагдаагийн газрын үүд сахьдаг ажилтай боллоо.

1. Бүх үгийг алдаагүй бичсэн хэсгийг сонгоно уу.

А. харъяа, өгөхийнхөө, ажилтай

Б.тэрэгний, ажиллагсдад, ИНЕГ

В. байгууллагад, харьяа, болохуйц

Г. сахьдаг, урамшуулал, цагдаагийн

2. Дараах үгсэд урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад эгшгийг нь гээхгүй үгийг сонгоно уу.

А. урамшуулал

Б. гаргасан

В. болох

Г. удирдлага

3. Дээрх 2 өгүүлбэрийн онцолсон /доогуур зурсан/ хэсгээс алдаатай үгийг олж, холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрэм

Б. Хатуу, зөөлний тэмдгийн дүрэм

В.Гээгдэх эгшгийн дүрэм

Г. Гээгдэхгүй эгшгийн дүрэм

4. “-ийг” нөхцөл залгах хэсгийг олно уу.

А. анги, булаг, тогооч, математик, хүндэтгэл

Б. таваг, дэвтэр, бичвэр, байдал, менежер

В. горхи, тодотгол, зохиол, нутаг, америк                    

Дэлгэрэнгүй...