Menu

Хувилбар 15

1. Дараах өгүүлбэрт “оношлогоо, тусгай, явуулна” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоог Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.15.5-д заасан тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага эрхлэн явуулна. Уг байгууллага нь Автотээврийн тухай хуулийн 191.2 дахь заалт, "Оношлогооны төв. Ангилал, Ерөнхий шаардлага" стандартын шаардлагуудыг хангасан байна. http://www.legalinfo.mn

А.  Бүгд буруу байна. “оношилгоо, тусхай, явуулана” гэж бичнэ.

Б. “оношлогоо” гэж бичсэн нь буруу. Үйл үг бүтээх –л дагавар нь заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд өмнөө эгшигтэй бичигдэх тул “оношилгоо” гэх нь зөв: онош+л+гоо= оношилгоо

В. Бүгд зөв байна.

Г. “явуулна” гэх нь буруу. Одоо ба ирээдүй цагийн “-на” нөхцөл нь дараалсан

     гийгүүлэгчийн дүрмээр бичигдэх тул “явуулана” гэж бичнэ.

Д. “тусгай” гэж бичсэн нь буруу. “тусхай” гэж бичдэг.

2. Нэр үг үүсгэх -лага, -лого ба -лга, -лго дагаврын дүрэмд холбогдохгүй үгийг сонгоно уу.

А. шаардлага

Б. байгууллага

В. зорилго

Г. ажиллагаа

3. “ангилал” - онцолсон балархай эгшгийн үүргийг зөв тодорхойлсон хэсгийг сонгоно уу.

А. балархай эгшиг “и” нь зөөлрүүлэх, эгшигжүүлэх давхар үүрэгтэй.

Б. балархай эгшиг “и” нь зөөлрүүлэх үүрэгтэй.

В. балархай эгшиг “и” нь эгшигт гийгүүлэгч “г”-г эгшигжүүлэх үүрэгтэй.

Г. балархай эгшиг “и” нь ялгах үүрэгтэй.

Д. балархай эгшиг “и” нь эгшигт гийгүүлэгч “л”-г эгшигжүүлэх үүрэгтэй.

4. “Автотээврийн тухай хуулийн 191.2 дахь заалт...”- цэгийг хэрэглэх тухай дүрмээс онцолсон хэсэгт холбогдохыг нь сонгоно уу.

А. Хүүрнэсэн өгүүлбэрийн эцэст цэг тавина.

Б. Ерийн байдлаар захирсан өгүүлбэрийн эцэст цэг тавина.

В. Үг хураасныг заахад хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй...