Menu

Хувилбар 14

1. Дараах өгүүлбэрт “гэрлэн дохио, дараахи, Нийтийн Хэв Журам Хамгаалах Газрын” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу?

   "Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журам"-д заасны дагуу зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэд дараахи материалыг бүрдүүлэн ЦЕГ-ын Нийтийн Хэв Журам Хамгаалах Газрын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтэст албан бичгээр хүсэлт гаргана. www.trafficpolice.gov.mn

А. Бүгд буруу байна. “гэрэл дохио, дараах, Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын” гэж бичнэ.

Б.  “гэрлэн дохио” гэж бичсэнийг “гэрэл дохио” гэх нь зөв.

В. “дараахи” гэж бичсэн нь буруу. Эр, эм үгийн алинд ч хамааруулах –х дагаврыг “и”-гүй бичдэг тул “дараах” гэх нь зөв.

Г. Том үсгийн дүрэм ёсоор “Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын” гэж бичнэ.

2. “хэлтэст” үгийн онцолсон хэсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрэм

Б. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрмийн гажилт

В. Эгшигт гийгүүлэгчийн дүрэм

Г. Үйл үгийн үндэс үүсгэх –д, -т дагаврын тухай дүрэм

3. Эгшиг зохицох ёсны гажилтаар бичсэн үгийг сонгоно уу.

А. бичгээр

Б. аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...