Menu

Хувилбар 13

   Туурайтны баг болох тугалмайтны овогт багтана. Хялгана, баглуур элбэг ургасан уулсын бэл, загт бударгана, дов сондуул бүхий бут сөөгтэй элсэрхэг говь, хотос хоолой зэрэг орчинд байршидаг. Эрийг манхим, эмийг сартагчин, төлийг янзага гэнэ.  http://www.touristinfocenter.mn

1. Дараалсан гурван гийгүүлэгчийн дүрэмд хамааралгүй үгийг сонгоно уу.

А. багтана

Б. сартагчин

В. хялгана

Г. бударгана

2. “ж, ч, ш-ийн дараах эгшгийн тухай”  дүрэмд холбогдох үгийг сонгоно уу.

А. орчинд, сартагчин

Б. танхим, орчинд

В. байршидаг, сондуул

Г. төлийг, сартагчин 

3. “элсэрхэг” - онцолсон балархай эгшгийн үүргийг зөв тодорхойлсон хэсгийг сонгоно уу.

А. балархай эгшиг “э” нь эгшигт гийгүүлэгч “р”-г эгшигжүүлсэн.

Б. балархай эгшиг “э” нь заримдаг гийгүүлэгч “с”-г эгшигжүүлсэн.

В. балархай эгшиг “э” нь “л, с”-г давхар зөөлрүүлсэн.

Г. балархай эгшиг “э” нь тодорхой үүрэггүй орсон.

4. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу.

Өгүүлбэрийн дотор хийж буй нэмэлт тайлбар, тодруулга зэргийг ..................... бичнэ.

А. хашилтад

Дэлгэрэнгүй...