Menu

Хувилбар 12

1. Доорх өгүүлбэрт “биологын, доройтлыг, эрс” гэсэн үгсийг зөв бичсэн байна уу.

   Ховор тархацтай олон зүйл ургамал эрс хомсдож, улмаар устах хандлагатай боллоо. Монгол Улсын төр, засгаас биологын төрөл зүйлийг хамгаалах, тэдгээрийн амьдрах орчны доройтлыг хязгаарлах, нөөцийг зохистой ашиглахад чиглэгдсэн дэс дараатай арга хэмжээ авч ирсэн. http://www.eic.mn

А. Бүгд буруу байна. “биологийн, доройтлыг, эрэс” гэж бичнэ.

Б. “биологын” гэж бичсэн нь буруу. “ж, ч, ш, ь, и, хэлний г” үсгээр төгссөн эр үгэнд “ий” үсгийг бичдэг тул “биологийн” гэх нь зөв.

В. Бүгд зөв байна.

Г. “доройтлыг” гэх нь буруу. Эгшигт гийгүүлэгч аль тод хэлэгдэх газраа эгшигтэй бичигдэх тул “доройтолыг” гэж бичнэ.

2. Үйл үгийн үндэс үүсгэх -д, -т дагаврыг буруу залгасан хэсгийг сонгоно уу.

А. хомсдож

Б. устах

В. доройтлыг

Г. мөхөстөөд

3. “Ховор тархацтай олон зүйл ургамал эрс хомсдож...” өгүүлбэрийн онцолсон үсэгт холбогдох дүрмийг сонгоно уу.

А. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрэм

Б. Дараалсан гийгүүлэгчийн дүрэм

В. Эгшигт гийгүүлэгчийн дүрэм

Г. Ялгах эгшгийн дүрэм

4. Дан өвөрмөц хэлцээс бүрдсэн хэсгийг олно уу.

А. Ам муруйх, ам өвдөх, нүүр хагарах, нүүр загатнах

Б. Ам цуурах, нүүр өгөх, ам булаалдах, нүд үзүүрлэх

Дэлгэрэнгүй...