Menu

Холбох нөхцөл

   Өгүүлбэрийн дунд нэр үгийг тодотгон орно. Энэ бүлгээс -даг4, -сан4 бүтээвэр өгүүлбэр төгсгөн орох нь түгээмэл боловч эхэд ойр ойр давтан хэрэглэх нь найруулгыг сулруулдаг. Жишээ:

   Өгүүлбэрт нэг бүтээврийг дахин давтахаас зайлсхийж, утгын зохицолд нийцүүлж, орлуулах боломжтой бусад бүтээврийг хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй...