Menu

Үйл үгийн байдлын дагаврын найруулга

   Тодорхой цаг хугацааны дотор үйл хөдлөл хэрхэн болж байгааг илэрхийлдэг хэл зүйн айг байдал гэнэ. Монгол хэлний үйл үгийн үндсэнд дагавар залгаж энгийн үйлдэх, хоромхон үйлдэх, түр үйлдэх, бүр мөсөн үйлдэх, үйлдэгдэх байдлын утга илтгэнэ.

   Энгийн үйлдэх байдал

   Үйл үгийн язгуур үндсийн утга дагуу үйл байдал болж буйг “энгийн үйлдэх байдал” гэнэ. Монгол хэлний энгийн үйлдэх байдал нь тусгай дагаваргүй, тэг хэлбэрээр илэрнэ. Жишээ нь: яв, ир, үз, бод г.м.

   Хоромхон үйлдэх байдал

  Үйл үгийн үндсэнд -схий дагавар залгаж тухайн үйлийг хоромхон зуур үйлдэх байдлын утга илрүүлнэ. Жишээ нь: явсхий-, туусхий-, зогсосхий- гэх мэт. Хоромхон хугацаанд болж буй үйл нь эрчимтэй, эрчимгүй байж болно. Тиймээс зарим сурах бичигт “эрчимтэй үйлдэх

Дэлгэрэнгүй...