Menu

Хамаатуулах нөхцөлийн найруулга

   Хоёрдугаар биед хамаатуулах чинь, тань нөхцөлийг чухам хэнд хандан хэлж буйгаас хамаарч, ялгамжаатай хэрэглэдэг. Ахмад хүнд хандсан яриа, бичгийн найруулгад тань, дүүмэд хүнд хандахад чинь нөхцөлийг хэрэглэнэ. Жишээ:

    Нэг үндэстэй биеийн төлөөний нэр (чи, та), хамаатуулах нөхцөлийг (чинь, тань) нэг өгүүлбэрт давтахгүй. Жишээ:

Дэлгэрэнгүй...