Menu

Тийн ялгалын нөхцөлийн найруулга

    Тийн ялгалын нэг нөхцөлийг өгүүлбэрт олон давтахаас аль болох зайлсхийнэ. Гэвч харьяалахын тийн ялгалын нөхцөл бүхий зэрэгцсэн тодотгогч давтан орох шаардлага түгээмэл бий.

   Заахын тийн ялгалын -ыг/ийг/г нөхцөл болон тэг хувилбарыг зохистой хэрэглэнэ. Тусах үйл үгийн өмнө онцолсон нэрийг-ыг/ийг/г 

Дэлгэрэнгүй...