Menu

АРДЫН САЙД НАРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 27ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол улсын гучин он 7 сарын 26-ны өдөр 

ЛАТИН ҮСГИЙГ ҮНДЭС БОЛГОЖ ШИНЭ МОНГОЛ ҮСГИЙГ ЗОХИОН ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ 

Монгол Ардын Хувьсгалт Намын аравдугаар ба улсын наймдугаар их хурлуудаас тогтоосоны ёсоор тус орны дотор мал, аж үйлдвэр, боловсон худалдаа зэргийг хөгжүүлэх ба соёл боловсролыг дээшлүүлж бичиг мэдэгчдийг олшруулах үүрэг бол одоогийн байгаа хожигдсон хуучин монгол үсгийг халж латин үсгийг үндэслэж боловсон шинэ монгол үсгийг зохион хэрэглэх явдал бол улс төрийн талаар маш их утга чанартай хэрэг бөгөөд шинэ монгол үсгийг боловсруулан бэлтгэж зохион гаргах асуудал нь бага бус ажил тул энэ тухай комиссыг ихээхэн чухал хүнээр даргалуулж чухал хүмүүсийг оруулах нь зүйтэй гэж үзэж Сайд нарын Зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

НЭГ.Засгийн Газрын дэргэд комиссыг байгуулах: ҮҮНД: Нөхөр Цэдэнбалаар даргалуулж, орлогч даргал Ардыг Гэгээрүүлэх Яамны сайд Машлай, нарийн бичгийн даргад багш Далхажав нарыг томилж улмаар гишүүдэд:

 1. Намын Төв Хорооны МИНЖҮҮР;
 2. Мөн ДОРЖСҮРЭН;
 3. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн ДАМДИНСҮРЭН;
 4. Мөн ЛУВСАНВАНДАН;
 5. Багш ДАЛХЖАВ;
 6. Үйлдвэрчний Төв Зөвлөлийн ДАМДИНСҮРЭН;
 7. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга БАНЗРАГЧ;
 8. Залуучуудын Төв Хорооны СҮГСЭЭ;
 9. Цэргийн улс төрийн газрын РАВДАН;
 10. Цэргийн багш ЛУВСАНДОРЖ;
 11. Багш ЦЭВЭГМИД;
 12. Багш ТАМЖИД;
 13. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн СҮРМААЖАВ;
 14. Дээд шүүхийн ВАНЧИГ;
 15. Төвийн аймгийн малчин ДУГАР;
 16. Комбинатын мастер ЛХҮНДЭВ;
 17. Хүний их эмч ГОНГОРЖАВ нарыг томилсугай.

ХОЁР.Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн боловсруулсан шинэ үсгийн төлөвлөгөөг тус комисст шилжүүлсүгэй.

Мөн комиссоос багш ба шинжлэлийн ажилчдын хамт сайтар шүүмжлэн хэлэлцэж энэ жилийн 12 сард Сайд нарын Зөвлөлд шинэ үсгийн төлөвлөгөөг оруулан хэлэлцүүлж батлахад бэлтгэхийг даалгасугай.

ГУРАВ.Шинэ үсэг авч хэрэглэх учир бодлогыг олон түмэнд тайлбарлаж сонин сэтгүүлд бичихийг тус комисст даалгасугай.

Сонин сэтгүүлүүдэд тусгай шинэ үсгийн буланг байгуулбаас зохимуй.

ДӨРӨВ.Ардыг Гэгээрүүлэх Яамнаас шинэ үсгийн сурах бичгийг гаргах ба төвд 3-аас доошгүй хүний курсийгбайгуулж шинэ үсгийн багш сургагч нарыг бэлтгээд дараа нь мөн хөдөө аймгуудад мөн курсийгбайгуулбаасзохимуй.

ТАВ.Шинэ үсгийн кассыг цэгцэлж өрөгчийг бэлтгэх ба шинэ үсгийн цагаан толгой палкад, зураг зэргийг хэвлэн гаргахыг улсын хэвлэлд даалгасугай.

ЗУРГАА.Шинэ үсгийн төлөвлөгөөг шүүмжлэн хэлэлцэх өргөн хурал хуралдуулахыг Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнд даалгасугай.

 

Ерөнхий сайд, Улсын маршал, Өрлөг жанжин      ЧОЙБАЛСАН

Нэгдүгээр орлогч сайд     СҮРЭНЖАВ

 

Монгол Ардын Хувьсгалт Намын аравдугаар ба улсын наймдугаар их хурлуудаас тогтоосоны ёсоор тус орны дотор мал, аж үйлдвэр, боловсон худалдаа зэргийг хөгжүүлэх ба соёл боловсролыг дээшлүүлж бичиг мэдэгчдийг олшруулах үүрэг бол одоогийн байгаа хожигдсон хуучин монгол үсгийг халж латин үсгийг үндэслэж боловсон шинэ монгол үсгийг зохион хэрэглэх явдал бол улс төрийн талаар маш их утга чанартай хэрэг бөгөөд шинэ монгол үсгийг боловсруулан бэлтгэж зохион гаргах асуудал нь бага бус ажил тул энэ тухай комиссыг ихээхэн чухал хүнээр даргалуулж чухал хүмүүсийг оруулах нь зүйтэй гэж үзэж Сайд нарын Зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

НЭГ.Засгийн Газрын дэргэд комиссыг байгуулах: ҮҮНД: Нөхөр Цэдэнбалаар даргалуулж, орлогч даргал Ардыг Гэгээрүүлэх Яамны сайд Машлай, нарийн бичгийн даргад багш Далхажав нарыг томилж улмаар гишүүдэд:

 1. Намын Төв Хорооны МИНЖҮҮР;
 2. Мөн ДОРЖСҮРЭН;
 3. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн ДАМДИНСҮРЭН;
 4. Мөн ЛУВСАНВАНДАН;
 5. Багш ДАЛХЖАВ;
 6. Үйлдвэрчний Төв Зөвлөлийн ДАМДИНСҮРЭН;
 7. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга БАНЗРАГЧ;
 8. Залуучуудын Төв Хорооны СҮГСЭЭ;
 9. Цэргийн улс төрийн газрын РАВДАН;
 10. Цэргийн багш ЛУВСАНДОРЖ;
 11. Багш ЦЭВЭГМИД;
 12. Багш ТАМЖИД;
 13. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн СҮРМААЖАВ;
 14. Дээд шүүхийн ВАНЧИГ;
 15. Төвийн аймгийн малчин ДУГАР;
 16. Комбинатын мастер ЛХҮНДЭВ;
 17. Хүний их эмч ГОНГОРЖАВ нарыг томилсугай.

ХОЁР.Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн боловсруулсан шинэ үсгийн төлөвлөгөөг тус комисст шилжүүлсүгэй.

Мөн комиссоос багш ба шинжлэлийн ажилчдын хамт сайтар шүүмжлэн хэлэлцэж энэ жилийн 12 сард Сайд нарын Зөвлөлд шинэ үсгийн төлөвлөгөөг оруулан хэлэлцүүлж батлахад бэлтгэхийг даалгасугай.

ГУРАВ.Шинэ үсэг авч хэрэглэх учир бодлогыг олон түмэнд тайлбарлаж сонин сэтгүүлд бичихийг тус комисст даалгасугай.

Сонин сэтгүүлүүдэд тусгай шинэ үсгийн буланг байгуулбаас зохимуй.

ДӨРӨВ.Ардыг Гэгээрүүлэх Яамнаас шинэ үсгийн сурах бичгийг гаргах ба төвд 3-аас доошгүй хүний курсийгбайгуулж шинэ үсгийн багш сургагч нарыг бэлтгээд дараа нь мөн хөдөө аймгуудад мөн курсийгбайгуулбаасзохимуй.

ТАВ.Шинэ үсгийн кассыг цэгцэлж өрөгчийг бэлтгэх ба шинэ үсгийн цагаан толгой палкад, зураг зэргийг хэвлэн гаргахыг улсын хэвлэлд даалгасугай.

ЗУРГАА.Шинэ үсгийн төлөвлөгөөг шүүмжлэн хэлэлцэх өргөн хурал хуралдуулахыг Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнд даалгасугай.

 

Ерөнхий сайд, Улсын маршал, Өрлөг жанжин      Х.ЧОЙБАЛСАН

Нэгдүгээр орлогч сайд        СҮРЭНЖАВ 

Монгол Ардын Хувьсгалт Намын аравдугаар ба улсын наймдугаар их хурлуудаас тогтоосоны ёсоор тус орны дотор мал, аж үйлдвэр, боловсон худалдаа зэргийг хөгжүүлэх ба соёл боловсролыг дээшлүүлж бичиг мэдэгчдийг олшруулах үүрэг бол одоогийн байгаа хожигдсон хуучин монгол үсгийг халж латин үсгийг үндэслэж боловсон шинэ монгол үсгийг зохион хэрэглэх явдал бол улс төрийн талаар маш их утга чанартай хэрэг бөгөөд шинэ монгол үсгийг боловсруулан бэлтгэж зохион гаргах асуудал нь бага бус ажил тул энэ тухай комиссыг ихээхэн чухал хүнээр даргалуулж чухал хүмүүсийг оруулах нь зүйтэй гэж үзэж Сайд нарын Зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

НЭГ.Засгийн Газрын дэргэд комиссыг байгуулах: ҮҮНД: Нөхөр Цэдэнбалаар даргалуулж, орлогч даргал Ардыг Гэгээрүүлэх Яамны сайд Машлай, нарийн бичгийн даргад багш Далхажав нарыг томилж улмаар гишүүдэд:

 1. Намын Төв Хорооны МИНЖҮҮР;
 2. Мөн ДОРЖСҮРЭН;
 3. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн ДАМДИНСҮРЭН;
 4. Мөн ЛУВСАНВАНДАН;
 5. Багш ДАЛХЖАВ;
 6. Үйлдвэрчний Төв Зөвлөлийн ДАМДИНСҮРЭН;
 7. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга БАНЗРАГЧ;
 8. Залуучуудын Төв Хорооны СҮГСЭЭ;
 9. Цэргийн улс төрийн газрын РАВДАН;
 10. Цэргийн багш ЛУВСАНДОРЖ;
 11. Багш ЦЭВЭГМИД;
 12. Багш ТАМЖИД;
 13. Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн СҮРМААЖАВ;
 14. Дээд шүүхийн ВАНЧИГ;
 15. Төвийн аймгийн малчин ДУГАР;
 16. Комбинатын мастер ЛХҮНДЭВ;
 17. Хүний их эмч ГОНГОРЖАВ нарыг томилсугай.

ХОЁР.Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн боловсруулсан шинэ үсгийн төлөвлөгөөг тус комисст шилжүүлсүгэй.

Мөн комиссоос багш ба шинжлэлийн ажилчдын хамт сайтар шүүмжлэн хэлэлцэж энэ жилийн 12 сард Сайд нарын Зөвлөлд шинэ үсгийн төлөвлөгөөг оруулан хэлэлцүүлж батлахад бэлтгэхийг даалгасугай.

ГУРАВ.Шинэ үсэг авч хэрэглэх учир бодлогыг олон түмэнд тайлбарлаж сонин сэтгүүлд бичихийг тус комисст даалгасугай.

Сонин сэтгүүлүүдэд тусгай шинэ үсгийн буланг байгуулбаас зохимуй.

ДӨРӨВ.Ардыг Гэгээрүүлэх Яамнаас шинэ үсгийн сурах бичгийг гаргах ба төвд 3-аас доошгүй хүний курсийгбайгуулж шинэ үсгийн багш сургагч нарыг бэлтгээд дараа нь мөн хөдөө аймгуудад мөн курсийгбайгуулбаасзохимуй.

ТАВ.Шинэ үсгийн кассыг цэгцэлж өрөгчийг бэлтгэх ба шинэ үсгийн цагаан толгой палкад, зураг зэргийг хэвлэн гаргахыг улсын хэвлэлд даалгасугай.

ЗУРГАА.Шинэ үсгийн төлөвлөгөөг шүүмжлэн хэлэлцэх өргөн хурал хуралдуулахыг Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнд даалгасугай. 

Ерөнхий сайд, Улсын маршал, Өрлөг жанжин     ЧОЙБАЛСАН

Нэгдүгээр орлогч сайд      СҮРЭНЖАВ

Татах