Menu

Үеэр тасалж, мөр шилжүүлэх дүрэм

- Үгийг эгшгийнх нь тоогоор үе болгоно. Урт, хос эгшиг нэг үе бүтээнэ. Жишээ нь : ард 1 үетэй, оон 2 үетэй, уам-тай 3 үетэй, байуул-лаын-хаа 5 үетэй

- Үгийг үеэр таслахдаа үелэх заагт буй гийгүүлэгчийн тоог харгалзана. Үелэх заагт нэг гийгүүлэгч байвал өмнүүр нь (Э-ГЭ), хоёр байвал хоорондуур нь (ЭГ-ГЭ), гурав байвал гурав дахийн өмнүүр (ЭГГ-ГЭ), дөрвөн гийгүүлэгч байвал дөрөв дэхийн өмнүүр (ЭГГГ-ГЭ) тасална. Жишээ нь: Го-лын, нүүд-лийн, үйлд-вэ-рийг, тө-рөлхт-ний гэх мэт.

- Хатуу, зөөлний тэмдгийг өмнөх гийгүүлэгчийг нь дагуулан үелнэ. Жишээ нь: Үзь-e, өгь-e, ха-руулъ-я, болъ-ё, гавь-яа гэх мэт.

- Нэг мөрөөс нөгөө мөрт үгийг шилжүүлэхдээ үеэр тасалж шилжүүлнэ. Нэг үеийг хоёр мөрт хуваан бичиж болохгүй. Жишээ нь: Эмх-тгэ-ли-йг

Дэлгэрэнгүй...