Menu

Зарим дагавар, нөхцөл, залгаврыг зөв бичих дүрэм

Үйл үг бүтээх “-л” дагаврыг зөв залгаж бичих:

- Эгшгээр төгссөн үгэнд шууд залгана. Жишээ нь: тоо + л=тоол, ганзага + л=ганзагал, аяга + л=аягал, унага + л=унагал /Э+л=шууд/

- Эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгахад ард нь эгшиг бичнэ. Жишээ нь: хайр + л=хайрла, үзүүр + л=үзүүрлэ, хоол + л=хоолло, тов + л=товло, үзэг + л=үзэглэ, учир + л=учирла, зүйр + л=зүйрлэ, хунгар + л=хунгарла /7+л=лЭ/

- Заримдаг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгахад өмнө нь эгшиг бичнэ. Жишээ нь: хурд + л=хурдал, онц + л=онцол, тус + л=тусал, эх + л=эхэл, дээд + л=дээдэл, хайч + л=хайчил, мөрөвч + л= мөрөвчил, өргөмж + л=өргөмжил, ач + л=ачил, онош + л=оношил  /9+л=Эл/

- Өмнөө заримдаг гийгүүлэгчтэй “с” юм уу “ш”-ээр төгссөн цөөн үгэнд залгахад үгийн үндэс эвдрэхээр байвал ард нь эгшиг бичнэ. Жишээ нь: хавтас + л=хавтасла, холтос + л=холтосло, хувцас + л=хувцасла, идэш + л=идэшлэ, гэдэс + л=гэдэслэ /9Эс, ш+л=лЭ/

- Зөөлний тэмдгээр төгссөн үгэнд залгахад зөөлний тэмдгийг “и” болгож солино. Жишээ нь: хань + л=ханил, шавь + л=шавил, боть + л=ботил, сургууль + л=сургуулил /Ь+л=и/

“л” дагаврын араас нөхцөл орсон тохиолдолд нэгэнт үүссэн үгийн үндсийг эвдэхгүй бичнэ. Жишээ нь: Эх + л = эхэл + нэ= эхэлнэ, дээш+ л= дээшил + нэ= дээшилнэ, үзүүр + л= үзүүрлэ + жээ= үзүүрлэжээ гэх мэт.

Үйлээс нэр үг үүсгэх “-лага, -лого, -лэг, -лөг”, “-лга, -лгэ, -лго, -лгө” хэмээх хувилбартай дагаврыг зөв залгаж бичих:

- Гийгүүлэгчээр төгссөн эр үгэнд -лага, -лого дагаврыг залгана. Жишээ нь: бод-лого, завсар-лага, ач-лага, зар-лага, хард-лага

Дэлгэрэнгүй...