Menu

Тэмдэг үсгийн дүрэм

Тэмдэг үсэг нь авиа тэмдэглэдэггүй зөвхөн тусгаарлах, зөөлөрснийг тэмдэглэх, ялгах үүрэгтэй байдаг.

Хатуугийн тэмдэг бол зөвхөн тусгаарлах үүрэгтэй.

- Эр үгэнд гийгүүлэгчийн дараа орсон “-я”, “-ё” эгшиг өмнөх гийгүүлэгчээсээ саланги дуудагдаж байвал түүнийг өмнөх гийгүүлэгчээс нь хатуугийн тэмдэг (ъ)-ээр тусгаарладаг. Жишээ нь: явуул + я=явуулъя, оч + ё=очъё, ярилц + я=ярилцъя, сонирх + ё=сонирхъё.

Жич: Монгол хэлний товъёг гэсэн үгээс өөр ямар ч үгийн язгуурт хатуугийн тэмдэг (ъ) орохгүй. Тодруулбал, авьяас, гавьяа, томьёо, Адьяа, Сумьяа, завьяа гэх мэтээр зөөлний тэмдэгтэй бичдэг.

Зөөлний тэмдэг тусгаарлах, зөөлөрснийг тэмдэглэх, ялгах хоёр үүрэгтэй.

- Эм үгэнд орсон “е” үсэг өмнөх гийгүүлэгчээсээ саланги дуудагдаж байвал “е”-ийн өмнө зөөлний тэмдэг бичиж тусгаарлана. Жишээ нь: өгүүлье, түлхье, хэлхье, үйлдье

- Эр үгэнд орсон зарим гийгүүлэгч зохих байраасаа урагшилж ххь), хойшилж (бол-боль) хэлэгдэхийг гийгүүлэгч зөөлрөх гэнэ. Зөөлөрсөн гийгүүлэгчийг ард нь зөөлний тэмдэг бичиж хатуу гийгүүлэгчээс ялгана. Жишээ нь: тан - тань, бар - барь, туул - тууль

Дэлгэрэнгүй...